Einsatzgewicht: 6.500 kg

Motormodel: Hyundai – DM02VB, Stufe V

Schaufelkapazität: 0.18 m³